MAGAZIN ZA NAUKU, ISTRA�IVANJA I OTKRI�A
»  MENI 
 Home
 Redakcija
 Linkovi
 Kontakt
 
» BROJ 54
Godina X
Novembar - Dec. 2012.
»  IZBOR IZ BROJEVA
Br. 65
Sept. 2014g
Br. 66
Nov. 2014g
Br. 63
Maj. 2014g
Br. 64
Jul. 2014g
Br. 61
Jan. 2014g
Br. 62
Mart. 2014g
Br. 59
Sept. 2013g
Br. 60
Nov. 2013g
Br. 57
Maj. 2013g
Br. 58
Juli. 2013g
Br. 55
Jan. 2013g
Br. 56
Mart. 2013g
Br. 53
Sept. 2012g
Br. 54
Nov. 2012g
Br. 51
Maj 2012g
Br. 52
Juli 2012g
Br. 49
Jan 2012g
Br. 50
Mart 2012g
Br. 47
Juli 2011g
Br. 48
Oktobar 2011g
Br. 45
Mart 2011g
Br. 46
Maj 2011g
Br. 43
Nov. 2010g
Br. 44
Jan 2011g
Br. 41
Jul 2010g
Br. 42
Sept. 2010g
Br. 39
Mart 2010g
Br. 40
Maj 2010g.
Br. 37
Nov. 2009g.
Br.38
Januar 2010g
Br. 35
Jul.2009g
Br. 36
Sept.2009g
Br. 33
Mart. 2009g.
Br. 34
Maj 2009g.
Br. 31
Nov. 2008g.
Br. 32
Jan 2009g.
Br. 29
Jun 2008g.
Br. 30
Avgust 2008g.
Br. 27
Januar 2008g
Br. 28
Mart 2008g.
Br. 25
Avgust 2007
Br. 26
Nov. 2007
Br. 23
Mart 2007.
Br. 24
Jun 2007
Br. 21
Nov. 2006.
Br. 22
Januar 2007.
Br. 19
Jul 2006.
Br. 20
Sept. 2006.
Br. 17
Mart 2006.
Br. 18
Maj 2006.
Br 15.
Oktobar 2005.
Br. 16
Januar 2006.
Br 13
April 2005g
Br. 14
Jun 2005g
Br. 11
Okt. 2004.
Br. 12
Dec. 2004.
Br 10
Br. 9
Avg 2004.
Br. 10
Sept. 2004.
Br. 7
April 2004.
Br. 8
Jun 2004.
Br. 5
Dec. 2003.
Br. 6
Feb. 2004.
Br. 3
Okt. 2003.
Br. 4
Nov. 2003.
Br. 1
Jun 2003.
Br. 2
Sept. 2003.
» Glavni naslovi

RETKE VRSTE

 

Pripremio: Oliver Klajn

Pauk sa kukastim nogama

Plja�ka� pe�ina

Pre dve godine speleolozi amateri nai�li su na jedinstvenu i dotad nepoznatu vrstu pauka. Ovo otkri�e je sna�no odjeknulo u nau�nim krugovima a pobudilo je i prili�nu medijsku pa�nju. Pauci su otkriveni u pe�inama planinskog venca Siskiju, u jugozapadnom delu ameri�ke dr�ave Oregon.

Trogloraptor marcingtoniPostoji samo jedna vrsta koja je taksonomski nazvana Trogloraptor marcingtoni . Torgloraptor je jedini rod u monotipi�noj (jedan biolo�ki tip unutar taksona) familiji Trogloraptoridae . Najsrodniji nedavno prona�enim zglavkarima u Oregonu od postoje�ih pauka su takozvani pauci Goblini �ija taksonomska familija obuhvata vi�e od hiljadu vrsta i koji �ive �irom sveta.

Trogloraptor se razvio od vrsta koje su �ivele pre 130 miliona godina. Na latinskom, naziv ovog pauka zna�i pja�ka� pe�ina zbog zastra�uju�eg izgleda njegovih pipaka. To je prva nova familija ovih zglavkara u Severnoj Americi, prona�ena jo� 70-ih godina 19. veka.

Nauka koja se bavi izu�avanjem tih �ivotinjica sa osam nogu i njima bliskih vrsta naziva se arahnologija. Arahnolozi iz Kalifornijske akademije nauka, u okviru koje deluje jedan od najve�ih prirodnja�kih muzeja u svetu, nau�no su definisali i odredili nedavno otkrivenu vrstu. DNK analiza i anatomija poslu�ili su da se elimini�u kategorije paukova gde bi Trogloraptor mogao da spada. Posle mnogo truda i konsultacija sa stru�njacima �irom sveta, utvr�eno je da je re� o ne�emu dotad nepoznatom nauci i �to mo�e promeniti dosada�nja shvatanja i predstave o ranoj evoluciji paukova.

Re� je o primitivnoj vrsti, ali korisnijoj od fosila jer se sti�e spoznaja o celini organizma. Za�ti�eni i izolovani u pe�inskim uslovima, oni nisu evoluirali milionima godina jer nisu bili izlo�eni klimatskim i drugim opasnostima i promenama. Otuda nije bilo potrebe za evolucijom.

Jo� jedan kuriozitet u vezi vrste je ime Trogloraptor marcingtoni . Ono nije dato po nekom nau�niku kako bi se dalo pretpostavati. Marcingtoni je latinizovana forma prezimena lokalnog zamenika �erifa Mar�ingtona, koji je bio deo ekspedicije koja vodi ra�una o pe�inama u Oregonu a koja je prva spazila pauke. Pro�le godine, Mar�ington je poveo arahnologe do mesta gde su na�ene jedinke, da uzmu uzorke.

Ovi pauci prave manje, jednostavnije mre�e sa malo niti koje vise u vazduhu. Po svemu sude�i, noge su ra�irene i �ekaju da nai�e plen. �im nai�e neki insekt, naglo ga ��epaju kand�ama, mada za dve godine nije obuhvatno ustanovljeno �ime se ovu pauci hrane.

Nau�nici su poku�ali da u laboratoriji rekonstrui�u uslove iz pe�ine. U ve�ta�koj pe�ini hranili su zglavkare cvr�cima, moljcima i drugim insektima. To, me�utim, nije dalo rezultata. Sve jedinke u laboratoriji su uginule od gladi, �to navodi na zaklju�ak da imaju poseban ukus.

Anatomski, ova vrsta predstavlja spoj starih i novih evolutivnih odlika. Du�ina je gotovo identi�na kod mu�jaka i kod �enki. Kre�e ste u rasponu 7-10 mm. Kada ra�iri noge, dosti�e du�inu od oko 7,5 cm. Telo mu je braon boje. Kod Trogloraptora opistosoma, pored braon boje, postoje i ljubi�aste nijanse. Jajolikog je oblika. Glava i grudni deo su spojeni. U tom predelu isti�e se tamnobraon izraslina u obliku latini�nog slova V. Glavna odlika ove vrste su kukaste kand�e koje su vrlo savitljive i pokretljive. Imaju �lezde sa otrovom, koji po svemu sude�i nije opasan po ljude.

�im se izlo�e svetlosti, pobegnu. Prili�no su povu�eni i ne ispoljavaju agresiju. Osim onih u Oregonu, na�en je samo jedan mla�i pauk u jednoj �umi u severozapadnoj Kaliforniji. Zasad, me�u nau�nicima se vode rasprave da li je re� o posebnoj vrsti ili i ovaj primerak spada u Trogloraptore.

 

Oliver Klajn

 

 

Kompletne tekstove sa slikama i prilozima potra�ite u magazinu
"PLANETA" - �tampano izdanje ili u ON LINE prodaji Elektronskog izdanja

 

  back   top
» Pretra�i SAJT  

powered by FreeFind

»  Korisno 
Bookmark This Page
E-mail This Page
Printer Versie
Print This Page
Site map

» Pratite nas  
Pratite nas na Facebook-u Pratite nas na Twitter - u  
»  Prijatelji Planete
»   ON LINE PRODAJA

6 digitalnih izdanja:
5,40 EUR/540,00 RSD
U�tedite �itaju�i digitalna izdanja 50%

Samo ovo izdanje:
1,44 EUR/144,00 RSD
U�tedite �itaju�i digitalno izdanje 20%

www.novinarnica.netfree counters


Prelistajte besplatno primerak
Planeta Br 48

 

 

Magazin za nauku, kulturu, istra�ivanja i otkri�a
Copyright © 2003 -2014. PLANETA