MAGAZIN ZA NAUKU, ISTRA�IVANJA I OTKRI�A
»  MENI 
 Home
 Redakcija
 Linkovi
 Kontakt
 
» BROJ 50
Godina IX
Mart - April 2012.
»  IZBOR IZ BROJEVA
Br. 65
Sept. 2014g
Br. 66
Nov. 2014g
Br. 63
Maj. 2014g
Br. 64
Jul. 2014g
Br. 61
Jan. 2014g
Br. 62
Mart. 2014g
Br. 59
Sept. 2013g
Br. 60
Nov. 2013g
Br. 57
Maj. 2013g
Br. 58
Juli. 2013g
Br. 55
Jan. 2013g
Br. 56
Mart. 2013g
Br. 53
Sept. 2012g
Br. 54
Nov. 2012g
Br. 51
Maj 2012g
Br. 52
Juli 2012g
Br. 49
Jan 2012g
Br. 50
Mart 2012g
Br. 47
Juli 2011g
Br. 48
Oktobar 2011g
Br. 45
Mart 2011g
Br. 46
Maj 2011g
Br. 43
Nov. 2010g
Br. 44
Jan 2011g
Br. 41
Jul 2010g
Br. 42
Sept. 2010g
Br. 39
Mart 2010g
Br. 40
Maj 2010g.
Br. 37
Nov. 2009g.
Br.38
Januar 2010g
Br. 35
Jul.2009g
Br. 36
Sept.2009g
Br. 33
Mart. 2009g.
Br. 34
Maj 2009g.
Br. 31
Nov. 2008g.
Br. 32
Jan 2009g.
Br. 29
Jun 2008g.
Br. 30
Avgust 2008g.
Br. 27
Januar 2008g
Br. 28
Mart 2008g.
Br. 25
Avgust 2007
Br. 26
Nov. 2007
Br. 23
Mart 2007.
Br. 24
Jun 2007
Br. 21
Nov. 2006.
Br. 22
Januar 2007.
Br. 19
Jul 2006.
Br. 20
Sept. 2006.
Br. 17
Mart 2006.
Br. 18
Maj 2006.
Br 15.
Oktobar 2005.
Br. 16
Januar 2006.
Br 13
April 2005g
Br. 14
Jun 2005g
Br. 11
Okt. 2004.
Br. 12
Dec. 2004.
Br 10
Br. 9
Avg 2004.
Br. 10
Sept. 2004.
Br. 7
April 2004.
Br. 8
Jun 2004.
Br. 5
Dec. 2003.
Br. 6
Feb. 2004.
Br. 3
Okt. 2003.
Br. 4
Nov. 2003.
Br. 1
Jun 2003.
Br. 2
Sept. 2003.


 

» Glavni naslovi

MEDICINA

 

Pripremio: Gordana Tomljenovi�

dr med. Predrag Radojkovic

Sr�ana insuficijencija

Budite prijatelj svom srcu ...

...i ono vas ne�e izdati.

Za�to srce "popu�ta" I kako da o njemu brinete na pravi nacin, za "Planetu" obja�njava dr med. Predrag Radojkovic, specijalista interne medicine, subspecijalista kardiologije u Bel Medic-u.

dr med. Predrag Radojkovic
dr med. Predrag Radojkovi

Ose�aj nedostatka vazduha, gu�enje, ka�alj, izbijanje hladnog znoja, otoci nogu... Ovo su neki od simptoma popu�tanja sr�anog mi�i�a, signali kojima srce �alje poruku da nije u stanju da obezbedi dovoljno krvi za kompletnu cirkulaciju i kiseonika za sve �elije - niti mo�e da izbaci krv do perifernih krvnih sudova, niti da je iz njih primi. Istovremeno, to je poruka iznurenog vitalnog organa da ve� dugo trpi posledice neke druge organske bolesti, ili bolesti koja nije adekvatno le�ena.

Dr Predrag Radojkovi�, internista-kardiolog u beogradskoj Op�toj bolnici Bel Medic, nagla�ava da identifikovanje sr�ane slabosti, odnosno dijagnostikovanje sr�ane insuficijencije, podrazumeva istovremeno traganje za njenim uzrokom jer je to od presudnog zna�aja za le�enje koje mora te�i na dva koloseka: kao le�enje simptoma i kao le�enje uzroka dekompenzacije srca.

Brojni uzroci slabljenja srca

Naj�e��i uzrok slabljenja srca je koronarna bolest . Sr�ana insuficijencija se tada javlja nakon akutnog infarkta ili nakon ponavljanih anginoznih napada, a karakteri�e je oslabljen dotok krvi u sr�ani mi�i�, �to umanjuje pumpnu funkciju srca. Hipertenzivna bolest je drugi naj�e��i izaziva� sr�ane insuficijencije, a istovremeno je i sama veoma ra�ireno oboljenje (u razli�itom stepenu zahvata gotovo tre�inu �ove�anstva), te je u tom velikom procentu i veliki udeo neprepoznate sr�ane insuficijencije zbog sli�nosti nekih tegoba sa simptomima hipertenzije. Uzroci, takodje, mogu biti sr�ane mane , bilo urodjene ili ste�ene, i upala sr�anog mi�i�a , naj�e��e uzrokovana virusima ( Coxsackie virus) pri �emu mo�e nastati upala svih slojeva srca, endokarda, sr�anog mi�i�a i sr�ane opne. O�te�enje sr�anog mi�i�a mo�e nastati i zbog ubrzane (akceleriraju�e) ateroskleroze, �to je slu�aj kod dijabeti�ara zbog poreme�aja metabolizma glikoze, ali i u drugih bolesti kao �to su poreme�aj sr�anog ritma, hipertireoza, anemija.

U�estalost

Prevalenca simptomatske sr�ane insuficijencije u op�toj populaciji procenjuje se na oko 2 % i pove�ava se sa starenjem tako da je prose�na dob ovih bolesnika u populaciji evropskih zemalja 74 godina starosti. Zanimljivo je da se u�estalost sr�ane insuficijencije prakti�no ne mo�e smanjiti, i to upravo zahvaljuju�i produ�enju �ivotnog veka �oveka, �to se svakako mo�e objasniti stalnim napretkom medicine i primene tehnologije u medicini, a mo�da i boljom prevencijom bolesti uop�te.

Dijabeti�ari su, i bez manifestne koronarne bolesti, ve� pod pove�anim rizikom da obole od sr�ane insuficijencije. Dr Radojkovi� dodaje da je ateroskleroza proces koji zapo�inje prakti�no sa samim rodjenjem i vremenom se, u zavisnosti od na�ina �ivota, mo�e pogor�ati ili ubrzati - nepravilnom ishranom, nedovoljnim kretanjem, pu�enjem... Vremenom, dugim trajanjem ove ili drugih kardiovaskularnih bolesti, obolelog zahvata i proces slabljenja srca.

Simptomi sr�ane insuficijencije nisu tipi�ni upravo zbog brojnih uzro�nika slabljenja srca, a i me�jusobno se prepli�u. Isto tako, neke druge bolesti mogu ispoljavati sli�ne simptome kao insuficijencija srca; �eluda�na kila, na primer, u slu�ajevima da se zaglavi u grudnoj duplji i mehani�ki ometa pravilan rad srca, posebno u gojaznih osoba.

Ipak, simptomi insuficijencija srca prvenstveno su povezani sa nastajanjem takozvane sr�ane dekompenzacije (popu�tanjem srca), koja mo�e biti akutna ili hroni�na. Do akutne sr�ane slabosti dolazi u hipertenzivnim krizama, na primer, ili u okviru akutnog infarkta srca zbog o�te�enja velikog dela sr�anog mi�i�a. Tegobe u tom smislu su progresivno gu�enje, pad pritiska, hladan znoj i nastanak takozvanog levostranog sr�anog popu�tanja, odnosno plu�nog edema. Edem plu�a je, drugim re�ima, akutno nastala sr�ana insuficijencija u okviru nekih bolesti. Isto tako, isti�e dr Radojkovi�, akutizacija bolesti mo�e nastati i u sklopu ve� postoje�e hroni�ne sr�ane insuficijencije, izazvana naglom fizi�kom aktivno��u, uzimanjem preobilnog obroka, prestankom uzimanja nekog od lekova ili pojavom neke druge bolesti koja dovodi prvenstveno do ubrzanja sr�anog rada ili tahikardije. Prepunjenost krvnih sudova periferije, nemogu�nost srca da tu krv prihvati i jo� ve�a nemogu�nost srca da tu krv ponovo izbaci u periferiju, uspostavljaju circulus vicious u kome je srce sve slabije, obja�njava dr Radojkovi�.

Dijagnostikovanje i le�enje

Fitoterapija

I tradicionalna medicina, koja je razvijana hiljadama godina unazad, mo�e da ponudi zna�ajnu pomo� u le�enju sr�ane insuficijencije. Dr Radojkovi�, �tavi�e, smatra da se dokazano lekoviti biljni suplementi u nas nedovoljno koriste. Evo nekih njegovih preporuka:

•  Ren i beli luk (prema staroj doma�oj recepturi, beli luk skuvati u mleku, ocediti i piti na prazan �eludac)
•  �aj ili ekstrakt od imele (oko 20 kapi u pola �a�e vode, tri puta dnevno)
•  Ulje iz semenki gro�dja, 2 do 3 puta dnevno
•  �aj od mati�njaka, belog gloga ili masla�ka (listovi gloga se beru nakon cvetanja, a plodovi u jesen kada sazru)
•  Ruzmarin, crni luk, kukuruzna svila i breza pobolj�avaju diurezu i olak�avaju rad srca
•  Valeriana (macina trava) i djurdjevak usporavaju sr�ani rad, kao i naprstak - digitalis (li��e) i gorocvet, koji istovremeno i poja�avaju snagu sr�anog mi�i�a
•  Antioksidansi (limun, narand�a, mandarina, kivi) pobolj�avaju rad svake �elije u organizmu pa i sr�ane �elije

Dijagnostikovanje sr�ane insuficijencije zapo�inje klini�kim pregledom i elektrokardiogramom, dakle onim osnovnim procedurama redovne kontrole zdravlja koje (ve�) mogu da uka�u na odredjene promene na sr�anom mi�i�u. Dijagnosti�ki niz se mo�e nastaviti laboratorijskim analizama, radiografijom srca i plu�a, ultrazvu�nim pregledom srca, testom optere�enja, stres ehokardiografijom i, ukoliko je potrebno, nuklearnom kardiologijom ili magnetnom rezonancom (MRI). Invazivne metode uglavnom nisu neophodne za utvr�jivanje postojanja sr�ane insuficijencije, ali mogu biti va�ne za utvr�jivanje njene etiologije i prognoze, a re� je o selektivnoj koronarografiji, hemodinamskom monitoringu i endomiokardijalnoj biopsiji. Sve u svemu, za postavljanje dijagnoze neophodno je prisustvo simptoma sr�ane insuficijencije i objektivnog nalaza miokardne disfunkcije.

Le�enje je, podse�a dr Radojkovi�, proces koji ima dva cilja: da uspori progresiju bolesti i produ�i pre�ivljavanje, kao i da otkloni tegobe i pove�a kvalitet �ivota. Terapijski plan je slo�en - treba da sadr�i kratkoro�an i dugoro�an terapijski cilj, i da bude individualizovan, prilago�jen svakom pojedina�nom pacijentu.

Terapija uklju�uje op�te mere, farmakolo�ku terapiju, primenu razli�itih aparata i hirur�ke intervencije. U medikamentnom tretmanu, prvo se uvode diuretici, lekovi koji redukuju volumen cirkuli�u�e te�nosti i time smanjuju optere�enje srca. Druga grupa su beta blokeri, koji �tite srce od simpati�ke hiperaktivacije. Pronalazak ovih lekova svojevremeno je predstavljao revoluciju u le�enju kardiovaskularnih bolesti, da bi to kasnije bilo osporavano, ali je danas dokazano da su beta blokeri osnov terapije sr�ane slabosti, posebno u pacijenata sa koronarnom bole��u. Tre�a grupa lekova, vazodilatatori , smanjuju periferni otpor, a medju njih spadaju ACE inhibitori, blokatori receptora angiotenzina II i drugi (hidralazin, organski nitrati...). Kardiotoni�ni glikozidi su medikamenti koji otklanjaju atrijalnu tahiaritmiju i pove�avaju snagu sr�ane kontrakcije. Ne produ�avaju �ivotni vek ali, za razliku od prethodnih grupa lekova koji dokazano produ�avaju pre�ivljavanje, kardiotoni�ni glikozidi zna�ajno pobolj�avaju kvalitet �ivota pacijenta.

Pored farmako-terapije, neophodno je primeniti dijetetski re�im sa ograni�enim unosom soli. Treba, tako�je, prekinuti uzimanje negativno inotropnih lekova (citotoksi�ni lekovi), kao i onih koji vr�e retenciju soli (nesteroidni antiinflamatorni lekovi), i po potrebi uvesti antikoagulantnu terapiju. Infekcije predstavljaju veliku opasnost za bolesnike sa sr�anom insuficijencijom pa je neophodno adekvatno i pravovremeno le�enje svake infekcije.

Dobra terapija i disciplinovan pacijent

Dr Radojkovi� nagla�ava zna�aj dobre terapije - adekvatnog odabira leka od strane lekara - i "discipline" pacijenta u redovnom uzimanja lekova. Na� sagovornik iznosi i upozoravaju�i podatak o "pravilu polovine" u hipertenzivnoj bolesti, odnosno �injenicu proisteklu iz medicinske prakse da samo polovina pacijenata sa hipertenzijom redovno uzima lekove, te da od te polovine koja uzima lekove samo polovina pravilno reguli�e krvni pritisak. Re� je, dakle, o ogromnoj populaciji pacijenata koji ne le�e, ili ne le�e adekvatno povi�en krvni pritisak, jedan od glavnih uzro�nika sr�ane slabosti.

Zdrav �ivot i ishrana

Zdrava ishrana, savetuje dr Radojkovi�, u svakodnevnom re�imu treba da sadr�i najmanje tri obroka, uz po�eljno dve manje vo�ne u�ine. Kad je re� o hrani, kvalitetu treba dati prednost nad kvantitetom, i masnu hranu treba zameniti mediteranskom varijantom (svakodnevno jesti povr�e i vo�e, ribu bar svaki drugi dan, piletinu, tovnu �uretinu, maslinovo umesto suncokretovog ulja...). Ovome treba dodati fizi�ku aktivnost od najmanje pet puta nedeljno, aerobnog tipa - �etnja, brza �etnja - tako da se nivo aktivnosti srca redovno podi�e na vi�i nivo, a najbolje je da to bude svakodnevno.

Problem neadekvatnog le�enja hipertenzivne bolesti mo�e se javiti, kako obja�njava dr Radojkovi�, u vezi sa �injenicom da razli�iti antihipertenzivi deluju na razli�ite na�ine. U le�enju povi�enog pritiska koristi se �est grupa lekova koji ne samo �to dovode do obaranja krvnog pritiska ve� i smanjuju incidenciju i/ili u�estalost pojave drugih bolesti u sklopu hipertenzivne bolesti. Lekar, zato, mora neprestano da prati stru�ne preporuke za le�enje hipertenzije (koje se menjaju gotovo na godi�njoj bazi), ali i da ima na raspolaganju dovoljno vremena da se temeljno pozabavi svakim pojedina�nim obolelim kako bi mu odredio najadekvatniju individualizovanu terapiju. Neophodno je, takodje, da pacijent redovno uzima lekove i pa�ljivo prati savete svog lekara. Najte�i pacijenti su, dodaje dr Radojkovi�, one osobe koje ne ose�aju tegobe pri skokovima krvnog pritiska, zato �to takvi bolesnici ne prepoznaju da njihov pritisak nije regulisan. Ukoliko, pri tom, nemaju naviku redovne kontrole zdravlja ili ne odlaze na redovne sistematske preglede, pod ogromnim su rizikom da do�ive traumati�no akutno slabljenje srca.

Gordana Tomljenovi�

 

  back   top
» Pretra�i SAJT  

powered by FreeFind

»  Korisno 
Bookmark This Page
E-mail This Page
Printer Versie
Print This Page
Site map

» Pratite nas  
Pratite nas na Facebook-u Pratite nas na Twitter - u  
»  Prijatelji Planete
 

 

Magazin za nauku, kulturu, istra�ivanja i otkri�a
Copyright © 2003 -2014. PLANETA