MAGAZIN ZA NAUKU, ISTRA�IVANJA I OTKRI�A
»  MENI 
 Home
 Redakcija
 Linkovi
 Kontakt
 
»  BROJ: 22
Godina V
Januar - Februar 2007g.

»  IZBOR IZ BROJEVA
Br. 55
Jan. 2013g
Br. 56
Mart. 2013g
Br. 53
Sept. 2012g
Br. 54
Nov. 2012g
Br. 51
Maj 2012g
Br. 52
Juli 2012g
Br. 49
Jan 2012g
Br. 50
Mart 2012g
Br. 47
Juli 2011g
Br. 48
Oktobar 2011g
Br. 45
Mart 2011g
Br. 46
Maj 2011g
Br. 43
Nov. 2010g
Br. 44
Jan 2011g
Br. 41
Jul 2010g
Br. 42
Sept. 2010g
Br. 39
Mart 2010g
Br. 40
Maj 2010g.
Br. 37
Nov. 2009g.
Br.38
Januar 2010g
Br. 35
Jul.2009g
Br. 36
Sept.2009g
Br. 33
Mart. 2009g.
Br. 34
Maj 2009g.
Br. 31
Nov. 2008g.
Br. 32
Jan 2009g.
Br. 29
Jun 2008g.
Br. 30
Avgust 2008g.
Br. 27
Januar 2008g
Br. 28
Mart 2008g.
Br. 25
Avgust 2007
Br. 26
Nov. 2007
Br. 23
Mart 2007.
Br. 24
Jun 2007
Br. 21
Nov. 2006.
Br. 22
Januar 2007.
Br. 19
Jul 2006.
Br. 20
Sept. 2006.
Br. 17
Mart 2006.
Br. 18
Maj 2006.
Br 15.
Oktobar 2005.
Br. 16
Januar 2006.
Br 13
April 2005g
Br. 14
Jun 2005g
Br. 11
Okt. 2004.
Br. 12
Dec. 2004.
Br 10
Br. 9
Avg 2004.
Br. 10
Sept. 2004.
Br. 7
April 2004.
Br. 8
Jun 2004.
Br. 5
Dec. 2003.
Br. 6
Feb. 2004.
Br. 3
Okt. 2003.
Br. 4
Nov. 2003.
Br. 1
Jun 2003.
Br. 2
Sept. 2003.


 

» Glavni naslovi

MEDICINA

Pripremila: Gordana Tomljenovi�

Metaboli�ki sindrom
Vi�ak oko struka

Prof . dr Dragan Mici�

Prof . dr Dragan Mici�

Iako milionima godina nosi gen paleolitskog pretka koji se borio za svaki zalogaj hrane, u poslednjih 100 godina �ovek se na�ao suo�en sa prehrambenim izobiljem kome te�ko odoleva, a bez potrebe da se fizi�ki tro�i kao u osvit civilizacije, pa se taj vi�ak kalorija i zasi�enih masti okrenuo protiv njega kroz niz funkcionalnih poreme�aja. Sve je o�iglednije da savremeni na�in �ivota napla�uje danak kroz jedno kompleksno stanje, medicinskim re�nikom nazvano metaboli�kim sindromom, koje signalizira gotovo neizbe�nu posledi�nu pojavu nekoliko naju�estalijih bolesti savremene civilizacije, pre svega koronarnih oboljenja i dijabetesa tipa II, �to poga�a �ak 20 do 25 odsto svetske polulacije. Osim toga, kod osoba sa metaboli�kim sindromom, tri puta je ve�i rizik da do�ive sr�ani ili mo�dani udar i dva puta ve�i rizik da ih to usmrti.

O tome kako nastaje metaboli�ki sindrom i kako ga prepoznati, na nedavnom seminaru u beogradskoj op�toj bolnici Bel Medic govorio je i jedan od na�ih vrhunskih endokrinologa, prof. dr Dragan Mici�. Profesor Mici� je pri tom posebno ukazao na neophodnost �to ranijeg dijagnostikovanja te pojave, i insulinsku rezistenciju i hiperinsulinemiju, kao dva klju�na �inioca patofiziolo�ke slike metaboli�kog sindroma.

Insulinska rezistencija

Smatra se da stanje u kome insulin ne ispoljava svoj normalan biolo�ki efekt - insulinska rezistencija - �ini podlogu metaboli�kog sindroma. Prema klasi�noj paradigmi, postojanje insulinske rezistencije spre�ava adekvatno delovanje insulina, pri �emu je jedan od mehanizama neadekvatnog delovanja insulina povi�enje glikemije. Beta �elije poku�avaju da kompenzuju defekt tako �to hipersekretuju insulin, te se javlja i drugi fenomen svojstven insulinskoj rezistenciji - hiperinsulinemija. Ta posledi�na hiperinsulinemija potom �ini deo mehanizma patogeneze niza oboljenja (dijabetesa tipa 2, hipertenzije, displipidemije, ateroskleroze, policisti�nih ovarijuma...).

Fizi�ka aktivnost

Ishrana sa previ�e ugljenih hidrata i masti, dakle vi�ak kalorija i manjak fizi�kih aktivnosti, uz pomo� nepovoljnog genetskog nasle�a, temelji su za aterogenezu. Nezdrav �ivotni stil, pogotovu onaj koji dovodi do visceralne (stoma�ne) gojaznosti, mo�e da otpo�ne insulinsku rezisitenciju. Rizik za pojavu insulinske rezistencije uve�ava se sa staro��u, jer gubitak mi�i�ne mase dovodi do sni�enja periferne utilizacije glikoze i sni�enja supresije stvaranja glikoze u jetri. Atrofirani mi�i�i imaju sna�an kapacitet za oksidaciju i sni�enu sposobnost za deponovanje ugljenih hidrata. Na insulinsku rezistenciju nadovezuje se hiperinsulinemija, a sve zajedno pogo�enu osobu sigurno vodi putem aterogeneze.

Redovne fizi�ke ve�be dovode do zna�ajnog pobolj�anja metabolizma ugljenih hidrata i lipida, �ak i pre no �to se uspostavi idealna telesna te�ina, a istovremeno spre�avaju nastanak insulin nezavisnog oblika �e�erne bolesti. Pove�anje insulinske senzitivnosti koje nastaje sa ve�banjem dovodi do sni�enja cirkuli�u�ih kateholemina i time do sni�enja vrednosti krvnog pritiska. Najefikasniji re�im fizi�kih ve�bi jeste kontinuirano ve�banje (brzo �etanje, tr�anje ili plivanje), tri puta sedmi�no u trajanju od najmanje 30 minuta.

Profesor Mici� napominje da je i pomenuta teorija podlo�na promenama, pozivaju�i se na nedavni me�unarodni nau�ni skup na kome je njegov kolega D�esi Rot, ina�e jedan od tvoraca teorije o insulinskoj rezistenciji i ulozi insulinskih receptora, izneo mi�ljenje da se prvo javlja hiperinsulinemija a da insulinsku rezistencija nastaje kao njena posledica...

Profesor D�erald Riven sa kalifornijskog Stanford univerziteta prvi je, 1988. godine, izneo teoriju o ulozi insulinske rezistencije u humanim oboljenjima i skupu abnormalnosti koje je imenovao sindromom X. Kasnije su se pojavili i sinonimi - plurimetaboli�ki sindrom, ili �mrtva�ki kvartet�, i sindrom insulinske rezistencije - a dodate su i druge metaboli�ke abnormalnosti, me�u kojima je najva�nija abdominalna gojaznost. Kao komponente sindroma X, Riven je naveo rezistenciju na insulinom stimulisano preuzimanje glikoze, glikoznu intoleranciju, hiperinsulinemiju, povi�ene trigliceride, sni�en HDL holesterol i hipertenziju, ali isprva ne uzimaju�i u obzir i komponentu gojaznosti.

Kasnije �e vi�e stru�nih asocijacija, alarmirane �injenicom da metaboli�ki sindrom prerasta u globalnu epidemiju, poku�ati da nametnu svoje definicije. One su manje-vi�e sli�ne, ali ipak imaju i dovoljno razlika da se ne poklapaju, �to je za epidemiologiju problem, budu�i da ona zahteva jasne definicije kako bi se podaci iz razli�itih delova sveta mogli upore�ivati. �tavi�e, pro�le godine je, kako napominje dr Mici�, zapo�eta velika polemika izme�u Evropske grupe za prou�avanje gojaznosti (EASD), Ameri�ke grupe za dijabetes (ADA) i Internacionalne federecije za dijabetes (IDF) oko definicije metaboli�kog sindroma, pri �emu su se mogla �uti i mi�ljenje da metaboli�ki sindrom uop�te ne postoji, ve� da je re� o slu�ajnoj udru�enosti epidemiolo�ki naj�e��ih oboljenja.

Internacionalna dijabetska federacija (IDF) smatra da je neophodna relativno jednostavna metodologija za prepoznavanje metaboli�kog sindroma, izme�u ostalog i zbog toga �to to stanje treba �to ranije da se prepozna. Prema IDF, prva sastavna komponenta metaboli�kog sindroma, komponenta bez koje se to stanje ne mo�e dijagnostikovati, jeste centralna gojaznost definisana obimom struka. �Vi�ak oko struka� treba da je udru�en sa jo� najmanje dva od �etiri slede�a parametra - povi�eni trigliceridi (ve�i od 1,7 mmol/L), sni�eni HDL holesterol (ni�i od 1,03 mmol/L za mu�karce i 1,29 mmol/L za �ene), povi�en krvni pritisak (130/85 i vi�e, ili ve� prethodno le�ena hipertenzija) i povi�ena glikemija na�te (prema novom parametru, bazna vrednost glikemije je 5,6 mmol/L, te se za svako povi�enje savetuje takozvani GTT). Tako�e, ako osoba ima indeks telesne mase ve�i od 30, novina u novoj definiciji IDF-a jeste to da joj obim struka tada ne treba ni meriti jer se podrazumeva da takva osoba ve� ima centralnu gojaznost. Kad je o centralnoj gojaznosti re�, IDF insistira i na primeni kriterijuma etni�ke pripadnosti - dok ameri�ke studije stoma�nu gojaznost odre�uju obimom struka ve�im od 102 cm za mu�karce i 88 cm �ene, evropski kriterijum je 94 cm za mu�karce i 80 cm za �ene. Pored toga, nova definicija metaboli�kog sindroma IDF uvodi i nekoliko dodatnih metaboli�kih merenja, ali se ona ne koriste za rutinsku dijagnostiku ve� samo za istra�ivanja.

Razli�ite definicije

Sporenja i dileme oko definisanja metaboli�kog sindroma dr Mici� pripisuje razlikama izme�u epidemiolo�kog pristupa, iz koga su proistekle definicije koje su dale Svetska zdravstvena organizacija i ameri�ki NCEP, i patofiziolo�kog pristupa, koji zastupaju endokrinolozi kojima i on pripada. Dr Mici�, zato, detaljnije obrazla�e dve ve� pomenute komponente metaboli�kog sindroma, hiperinsulinemiju i insulinsku rezistenciju.

Hiperinsulinemija je pre �etiri godine u evropskim nau�nim krugovima definisana i kao gornja �etvrtina normalne distribucije insulina. To zna�i da insulin mo�e da ima i normalne vrednosti, ali ako su one u gornjoj �etvrtini, to stanje se ve� mo�e ozna�iti kao hiperinsulinemija. I obrnuto, insulinska rezistencija spada u donju �etvrtinu normalne raspodele insulinske senzitivnosti. Svaka od ovih komponenti prisutna je u 40 odsto populacije, ali se preklapaju kod 60 odsto, ili gotovo dve tre�ine ljudi.

Klini�ki pandan za insulinsku rezistenciju jeste centralna distribucija masti, odnosno centralna gojaznost, ekscesivna lipoliza i ekscesivna produkcija glikoze. Za razliku od toga, kod �iste hiperinsulinemije, lipoliza i produkcija glikoze su suprimovane, krvni pritisak je povi�en, a HDL holesterol ima ni�e vrednosti. Zajedni�ka abnormalnost i za jedan i za drugi opisani fenotip jeste povi�enje koncentracije triglicerida, pa neki istra�iva�i sugeri�u da se kod osoba sa centralnom gojazno��u i povi�enim trigliceridima sa gotovo 90 odsto sigurnosti mo�e dijagnostikovati i metaboli�ki sindrom.

Insulinska rezistencija ina�e o�te�uje deponovanje �e�era pri �emu �e�er ostaje u krvi, a njegov vi�ak biva pretvoren u masti u jetri. Rezultati tog procesa su povi�eni nivoi triglicerida, koji se �estro nalaze u insulin rezistentnih bolesnika.

Ako bi se na insulinsku senzitivnost testirala bilo koja, slu�ajno odabrana grupa ljudi, u njoj bi se sigurno na�le �etiri podgrupe, tvrdi dr Mici� - me�u njima bi jedna bila izuzetno osetljiva na insulin, druga izuzetno neosetljiva, a sve podgrupe bi pokazivale normalnu glikoznu toleranciju. �ta je iza toga? Na� uva�eni endokrinolog to obja�njava �slikom u ogledalu�: da bi odr�ale normalnu glikoregulaciju, osobe koje imaju najmanju insulinsku senzitivnost imaju i najve�u sekreciju insulina, i obrnuto. Dakle, postoje dosta velike varijacije insulinske senzitivnosti u takozvanoj normalnoj populaciji, sa normalnim vrednostima na testu glikozne tolerancije...

Aterogeneza

Prof. dr Dragan Mici�Rano prepoznavanje metaboli�kog sindroma je od izuzetnog zna�aja zbog toga �to ve� na samom njegovom po�etku zapo�inje i aterogeneza, odnosno multipli faktori rizika koji zdru�eno vode u dijabetes tipa II i arterosklerozne komplikacije... Ne treba zaboraviti ni ulogu koju u razvoju metaboli�kih poreme�aja imaju genetski faktori, odnosno genetsko nasle�e, faktori spolja�nje sredine, ishrana, gojaznost i fizi�ka neaktivnost, te se proces lagano ubrzava. Kao rezultat svih tih multiplih promena, potpuno se menja arhitektura krvnih sudova.

Govore�i o vezi metaboli�kog sindroma i insulinske rezistencije, dr Mici� iznosi podatak da 75 odsto osoba u fazi preddijabetesa imaju i metaboli�ki sindrom, odnosno da 86 odsto ljudi sa dijabetesom tipa II ima metaboli�ki sindrom, a i jedno i drugo rezultira kardiovaskularnim oboljenjima. Tako�e, u osoba sa metaboli�kim sindromom pet puta je ve�i rizik da obole od dijabetesa tipa II, i dva puta ve�i rizik od kardiovaskularnih oboljenja.

Pri pore�enju nivoa insulina i rizika za kardiovaskularna oboljenja, pokazalo se da najve�i rizik postoji u osoba sa najve�im baznim insulinom. Jednom studijom iz 1991. godine, normalna distribucija insulina podeljena je na petine, pri �emu je registrovano da su pacijenti sa najve�im vrednostima insulina imali i najve�i kardiovaskularni mortalitet, te je hiperinsulinemija povezana sa kardiovaskularnim oboljenjima kao ishodom.

Uzimaju�i u obzir multiple metaboli�ke poreme�aje kao sastavne komponente metaboli�kog sindroma (hipertenzija, hipertrigliceridemija, nizak HDL...), pore�enje mortaliteta osoba bez metaboli�kog sindroma i osoba koje su njime pogo�ene, pokazalo je da je, nakon deset godina, smrtnost osoba sa metaboli�kim sindromom daleko ve�a.

Govore�i o patofiziologiji metaboli�kog sindroma sa aspekta endokrinologije, dr Mici� je precizirao i �ta se de�ava pri izostanku delovanja insulina na nivou masnih �elija. Tada dolazi do pove�anog osloba�anja slobodnih masnih kiselina koje sti�u do jetre, u jetri se pove�ava koncentracija lipoproteina vrlo visoke gustine, oni sti�u u cirkulaciju preko holesterol-transfer estra, smanjuju koli�inu HDL holesterola koji je tada onemogu�en da obavi reverzni transport holesterola iz zida krvnog suda - a rezultat svega toga je pove�anje vrlo malih gustih partikula LDL koje su posebno aterogene. Uzgred budi re�eno, slobodne masne kiseline menjaju metaboli�ki put glikoze u �eliji. Re� je, zaklju�uje dr Mici�, o klasi�noj trijadi u okviru metaboli�kog sindroma - povi�enim trigliceridima, sni�enom HDL holesterolu i pove�anoj koncentraciji malog gustog LDL-a. Osim toga, postoji i korelacija izme�u pove�anih triglicerida i insulinske rezistencije - �to su ve�i trigliceridi, ve�a je i insulinska rezistencija, odnosno postoji takozvani proaterogeni lipidni fenotip koji dovodi do talo�enja holesterola, do formiranja ateromatoznog plaka u zidu arterija u osoba sa metaboli�kim sindromom.

Osim �to se deponuju na zidovima krvnih sudova, masti se deponuju i u mi�i�ima koji postaju posebno neosetljivi na insulin, pri �emu se mo�e registrovati negativna korelacija izme�u koncentracije triglicerida u mi�i�ima i insulinske senzitivnosti.

Jo� jedan va�an �inilac aterogeneze je i inflamacija, jer je masno tkivo izvor niza citokina koji je pogor�avaju. Inflamacija potom ulazi u �itav splet odnosa su drugim elementima koji su povezani sa genezom ateroskleroze (mentalni stres, infekcije, pu�enje...). Kad je re� o stresu, utvr�eno je da su osobe koje su mu kontinuirano izlo�ene (hroni�ni stres) pod vi�estruko ve�im rizikom da dobiju metaboli�ki sindrom - mu�karci pod dvostruko ve�im a �ene pod petostruko ve�im rizikom.

Gordana Tomljenovi�

 

  back   top
» Pretra�i SAJT  

powered by FreeFind

»  Korisno 
Bookmark This Page
E-mail This Page
Printer Versie
Print This Page
Site map

» Pratite nas  
Pratite nas na Facebook-u Pratite nas na Twitter - u  
»  Prijatelji Planete

 

Magazin za nauku, kulturu, istra�ivanja i otkri�a
Copyright © 2003 -2013. PLANETA