MAGAZIN ZA NAUKU, ISTRA�IVANJA I OTKRI�A
»  MENI 
 Home
 Redakcija
 Linkovi
 Kontakt
 
»   BROJ: 1
Jun 2003 g.
»  IZBOR IZ BROJEVA
Br. 55
Jan. 2013g
Br. 56
Mart. 2013g
Br. 53
Sept. 2012g
Br. 54
Nov. 2012g
Br. 51
Maj 2012g
Br. 52
Juli 2012g
Br. 49
Jan 2012g
Br. 50
Mart 2012g
Br. 47
Juli 2011g
Br. 48
Oktobar 2011g
Br. 45
Mart 2011g
Br. 46
Maj 2011g
Br. 43
Nov. 2010g
Br. 44
Jan 2011g
Br. 41
Jul 2010g
Br. 42
Sept. 2010g
Br. 39
Mart 2010g
Br. 40
Maj 2010g.
Br. 37
Nov. 2009g.
Br.38
Januar 2010g
Br. 35
Jul.2009g
Br. 36
Sept.2009g
Br. 33
Mart. 2009g.
Br. 34
Maj 2009g.
Br. 31
Nov. 2008g.
Br. 32
Jan 2009g.
Br. 29
Jun 2008g.
Br. 30
Avgust 2008g.
Br. 27
Januar 2008g
Br. 28
Mart 2008g.
Br. 25
Avgust 2007
Br. 26
Nov. 2007
Br. 23
Mart 2007.
Br. 24
Jun 2007
Br. 21
Nov. 2006.
Br. 22
Januar 2007.
Br. 19
Jul 2006.
Br. 20
Sept. 2006.
Br. 17
Mart 2006.
Br. 18
Maj 2006.
Br 15.
Oktobar 2005.
Br. 16
Januar 2006.
Br 13
April 2005g
Br. 14
Jun 2005g
Br. 11
Okt. 2004.
Br. 12
Dec. 2004.
Br 10
Br. 9
Avg 2004.
Br. 10
Sept. 2004.
Br. 7
April 2004.
Br. 8
Jun 2004.
Br. 5
Dec. 2003.
Br. 6
Feb. 2004.
Br. 3
Okt. 2003.
Br. 4
Nov. 2003.
Br. 1
Jun 2003.
Br. 2
Sept. 2003.

 

 

» Glavni naslovi

PRIRODA

Simetrija je kosmi�ki zakon

Po�to je verovao u simetriju kosmosa jedan fizi�ar je prorekao antimateriju � i bio je u pravu

Ve�ina �ivih bi�a je simetri�na,
jer priroda razmi�lja �prakti�no�

Godine 1932. prvi put su u kosmi�kom zra�enju otkrivene �estice antimaterije. Nau�nici pretpostavljaju da je antimaterija nastala odmah posle velikog praska, istovremeno kada i materija. Do tog zaklju�ka do�li su vode�i se jednim potpuno zemaljskim iskustvom vezanim za simteriju. Naime, gotovo svako od nas je pravio dvorac od peska, a da bi ga napravio morao je na drugom mestu da iskopa rupu. Rupa i dvorac su prosta slika onoga �to se moglo doga�ati u samom po�etku stvaranja kosmosa.

Danas pojam antimaterije spada u op�te znanje, ali jedna druga teorija, koja se tako�e zasniva na principu simetrije, jo� uvek �eka da bude potvr�ena. Teoriju je prvi postavio francuski fizi�ar �an �aron. Po �aronu u prostoru iza crnih rupa postoji neka vrsta odraza na�eg sveta, tajanstveni svet u kome se elementarne �estice kre�u slobodno u vremenu, ali ne menjaju polo�aj u prostoru. Dok kod nas, prema teoriji entropije, sve stremi haosu, sa druge strane crnih rupa razvija se svet koji svakim danom postaje sve ure�eniji. Dakle, obrnuti svet � svet iza ogledala, kao Alisina Zemlja �uda.

Blez Paskal, misti�ar i fizi�ar, me�u prvima je, jo� u 17 veku, doveo u pitanje svemo� simetrije. Paskal se zapitao: da li simetriju samo �itamo iz univerzuma ili je ona stvarno prazakon koji Zemlju �ini kompaktnom? Paskal je bio taj koji je opisao jednu od najve�ih simetrija � mikrokosmosa i makrokosmosa � ali se, istovremeno dr�ao i maksime da se vi�e isplati tragati za suprotno��u simetriji, tj. za lomovima simetrije i njenim tajnama.

Za�to su ljudi toliko opsednuti simetrijom? Za�to se podrazumeva da �emo platiti vi�e za simetri�nu bo�i�nu jelku, nego za onu koja to nije? Mo�da odgovor na ova pitanja treba tra�iti u najranijem detinjstvu. Naime, nau�nici su eksperimentom potvrdili da i bebe imaju smisao za simetriju. Psiholog D�udit Lenglios sa Univerziteta u Ostinu, u Teksasu, je deci staroj od 3 do 6 meseci na platnu prikazivala fotografije ljudi. Fotografije su bile raspore�ene u serijama od po dve � jedno lice bilo je simetri�no, a drugo asimetri�no. Sve bebe, bez izuzetka, du�e su i intenzivnije posmatrale �lepa�, tj. simetri�na, lica. Me�utim, �ini se da smisao za simetriju nije svojstven samo nama, ljudima. I �ivotinje vide razliku. One, na primer, daju prednost simetri�no oblikovanim partnerima. Takvo �ose�anje za lepo� dokazano je kod �korpija, muva, lasta, paunova, prugastih zeba, severnih jelena i bumbara.

Simetri�na slika sveta se koleba: istra�iva�i pronalaze sve vi�e asimetrije

Ako je ta�na teorija da je simetrija putokaz u haoti�nom okru�enju, njome bi se mogla objasniti jedna druga ljudska osobina � da suvi�e simetrije stvara prezasi�enost. Ve� dugo vremena ve�ina ljudi vi�e ne �ivi u pra�umi, nego u jednom sve vi�e ure�enom svetu: aleje i vrtovi, fasade zgrada, parketi, name�taj za spava�e sobe i ograde mostova � kuda god oko da pogleda, na�i �e nekakav oblik simetrije. U takvom svetu, prirodno, ra�a se �elja za haosom, divljinom, ljubavlju prema malim, kakvim takvim gre�kama � kao �to je mlade� na gornjoj usni Sindi Kraford.

�Simetrija je neprijatelj prirode i promene� � tvrdi �an �ak Ruso ogla�avaju�i time romanti�arski pokret i zahtevaju�i napu�tanje klasi�ne forme. Opasnosti koje sa sobom nosi preterivanje sa skladno��u bile su zasigurno poznate i umetnicima ranijih vremena. Tako, Partenon na Akropolju va�i za �udo simetrije, ali ako bolje pogledamo ovu gra�evinu uo�i�emo da je njen arhitekta, Iktinos, na mnogim mestima ugradio lomove simetrije � stubovi mo�da ne stoje pravo, ve� su malo nagnuti prema unutra...

Jedna od najzagonetnijih asimetri�nih pojava u vidljivom svetu je ogromna prednost materije nad antimaterijom. �Mada akcelerator �estica proizvodi oba oblika materije, u svetu van na�ih laboratorija ne vidimo ni antiplanete, ni antigalaksije� � ka�e engleski profesor astronomije D�on D. Berou. Za�to priroda o�evidno voli materiju vi�e nego njen odraz? Mogu�e je da obja�njenje le�i u �injenici da postoji si�u�na razlika izme�u perioda raspadanja �esitica i anti�estica i da je ona, postepeno, dovela do vi�ka materije � bar u na�em delu kosmosa i u obliku koji mi poznajemo. To bi moglo da zna�i da je na po�ektu sveta postojala samo antimaterija, kao �to i na po�etku ljudskog �ivota, poput kakvog znaka upozorenja, stoji povreda simetrije � kada loptasta, dakle, simetri�na jajna �elija biva probodena i oplo�ena spermatozoidom.

Ako �ivot ima isto zna�enje kao i asimetrija, za�to onda postoji simetrija i koja od njih predstavlja rukopis Boga? Ili je, mo�da, asimetrija samo odraz simetrije, tako da na slede�oj, vi�oj ravni, simetrija ostane sa�uvana? Ova tema nam daje mogu�nost da udobno lutamo stazama slobodnih misli. To su, valjda, naslu�ivali i persijski majstori za pravljenje tepiha, pa su za svaki slu�aj u svoje skoro savr�ene �are utkali i po koju sitnu gre�ku, tek da du�a ne bi ostala zarobljena u njima.

Planine se ogledaju u jednom alpskom jezeru: upe�atljiv primer bilateralne simetrije, u ovom slu�aju oko horizontalne ose. I na�e telo je simetri�no, samo je osa simetrije vertikalna; isto va�i i za orla i leptira kalima inachus, kod koga je svaki detalj �are na jednom krilu istovetan sa svojim parnjakom na drugom. Skoro sve �ivotinje su bilateralno simetri�ne � jer ptice sa krilima razli�ite du�ine ne bi mogle da lete, a sa nogama razli�ite du�ine te�ko bi be�ale ili hvatale plen. Kod krila vetrenja�e re� je o simetriji obrtanja, kod semena masla�ka o simetriji lopte. Kompjuterska grafika je, dodu�e, napravljena da na prvi pogled deluje kao vertikalno simetri�na � ali se ovde radi o drugoj vrsti simetrije. Ona nastaje iz fraktala � pribli�nih trouglova, �ija struktura se ponavlja, u sve manjoj razmeri, sve dok ne izgubi oblik. Simetrije koja se ponavlja mo�e se mno�iti do u beskona�nost.

U arhitekturi prevagu je odnela vertikalna simetrija. Tako su krila francuskog dvorca �ambor izgra�ena da budu skoro identi�na. Naizgled nepravilan kristal pirita sastoji se iz simetri�nih kocki. Govoto perfektnu bilateralnu simetriju poseduje i zadnjica zebre: pruge se otvaraju poput cveta, prate�i konture �ivotinje � �tite�i je na taj na�in od opasne ce-ce muve. Postavlja se pitanje: nisu li mnogi oblici simetrije dokaz njene svemo�i? Mo�da neki misle tako, ali to jedva da je istina. Istra�iva�i nalaze sve vi�e pokazatelja va�ne uloge asimetrije u prirodi. Tako su, na primer, mnogi organski molekuli asimetri�ni. Cvet hmelja je, dodu�e, bileteralno simetri�no sazdan, ali sama biljka, pak, protivure�i zakonima simetrije: puzi oko pritke u smeru suprotnom od smera kretanja kazaljke na satu. Lju�tura sipe nautilus je spiralnog oblika � dakle, tako�e, asimetri�na. Unutra�nje pregrade su, pak, jednakog oblika. Dakle, lju�tura sipe predstavlja neku vrstu simetrije koja se ponavlja.

Priredila: Bojana Milevi�

  back   top
» Pretra�i SAJT  

powered by FreeFind

»  Korisno 
Bookmark This Page
E-mail This Page
Printer Versie
Print This Page
Site map

» Pratite nas  
Pratite nas na Facebook-u Pratite nas na Twitter - u  
»  Prijatelji Planete

 

Magazin za nauku, kulturu, istra�ivanja i otkri�a
Copyright © 2003 -2013. PLANETA